Polityka PrywatnościAdministratorem strony jest PDR Sp. z o.o., Sebastiana Klonowica 24/116, 30-654 Kraków

Je?li masz pytania dotycz?ce polityki prywatno?ci skontaktuj si?  [email protected]

Kluczowe informacje

  1.  

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych.

  1.  

Korzystamy z narz?dzi analitycznych Google Analytics, które zbieraj? informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wy?wietli?e?, czas, jaki sp?dzi?e? na stronie czy przej?cia pomi?dzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi Google Analytics. W ramach ustawie? plików cookies mo?esz zadecydowa?, czy wyra?asz zgod? na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

  1.  

Zapewniamy mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spo?eczno?ciowego. Korzystanie z tych funkcji mo?e wi?za? si? z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

  1.  

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi YouTube. Cookies ?adowane s? dopiero przy odtwarzaniu wideo.

  1.  

Wykorzystujemy pliki cookies w?asne w celu prawid?owego dzia?ania strony.

Je?eli powy?sze informacje nie s? dla Ciebie wystarczaj?ce, poni?ej znajdziesz dalej id?ce szczegó?y.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest PDR Sp. z o.o., Sebastiana Klonowica 24/116, 30-654 Kraków

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane s? odr?bnie w stosunku do ka?dego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poni?ej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci nast?puj?ce potencjalne uprawnienia zwi?zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  •  

prawo dost?pu do danych osobowych,

  •  

prawo do sprostowania danych osobowych,

  •  

prawo do usuni?cia danych osobowych,

  •  

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  •  

prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

  •  

prawo do przenoszenia danych,

  •  

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  •  

prawo do odwo?ania zgody na przetwarzanie danych osobowych, je?eli takow? zgod? wyrazi?e?.

Zasady zwi?zane z realizacj? wskazanych uprawnie? zosta?y opisane szczegó?owo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powy?ej uprawnienia nie s? bezwzgl?dne i nie b?d? przys?ugiwa? Ci w stosunku do wszystkich czynno?ci przetwarzania Twoich danych osobowych. W ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wska?emy przys?uguj?ce Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnie? wskazanych powy?ej przys?uguje Ci zawsze – je?eli uznasz, ?e przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopu?cili?my si? naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz mo?liwo?? wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mo?esz równie? zwróci? si? do nas z ??daniem udost?pnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, ?e skontaktujesz si? ze mn? pod adresem [email protected]

Do?o?yli?my wszelkich stara?, by interesuj?ce Ci? informacje zosta?y wyczerpuj?co przedstawione w niniejszej polityce prywatno?ci. Podany powy?ej adres e-mail mo?esz wykorzysta? równie? w razie jakichkolwiek pyta? zwi?zanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpiecze?stwo. Gwarantujemy Ci poufno?? wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniamy podj?cie wszelkich ?rodków bezpiecze?stwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe s? gromadzone z nale?yt? staranno?ci? i odpowiednio chronione przed dost?pem do nich przez osoby do tego nieupowa?nione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mog? by? przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których us?ug korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz ?wiadczeniu na Twoj? rzecz us?ug czy realizacji zamówie? oraz wy?wietlania tre?ci reklamowych.

  1.  

OVH.– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

  1.  

Google LLC – w celu korzystania z us?ug Google, w tym poczty e-mail funkcjonuj?cej w oparciu o serwery Google,

  1.  

Adrino Sp. z o.o.

  1.  

Sarigato Sp. z o.o.

  1.  

Dorota Rupinska Metropolitan Media

  1.  

Adform A/S

  1.  

Gemius Polska sp. z o.o.

  1.  

SMART ADSERVER

  1.  

iBillboard Poland

  1.  

Appnexus

  1.  

Netsprint

  1.  

Netscore

  1.  

Cloud Technologies

  1.  

Data Exchanger

  1.  

Facebook

  1.  

osoby, które przy ?wiadczeniu na nasz? rzecz us?ug zwi?zanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mog? potencjalnie uzyska? dost?p do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantuj? stosowanie odpowiednich ?rodków ochrony i bezpiecze?stwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z us?ug Google, Twoje dane mog? by? przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zwi?zku z ich przechowywaniem na ameryka?skich serwerach. Nie obawiaj si?, Google przyst?pi? do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuj? odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynno?ci przetwarzania

 

Newsletter. Je?eli chcesz zapisa? si? do newslettera, musisz przekaza? nam swój adres e-mail oraz imi? za po?rednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb?dne, by zapisa? si? do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane s? w celu przesy?ania Ci newslettera, a podstaw? prawn? ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra?ona podczas zapisywania si? do newslettera.

Dane b?d? przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba ?e wcze?niej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usuni?cie Twoich danych z bazy.

W ka?dej chwili mo?esz sprostowa? swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak równie? za??da? ich usuni?cia, rezygnuj?c z otrzymywania newslettera. Przys?uguje Ci równie? prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktuj?c si? z nami za po?rednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo?ci. Ponadto, w tre?ci wiadomo?ci mo?esz zawrze? równie? inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb?dne, by nawi?za? kontakt.

Twoje dane s? w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tob?, a podstaw? przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikaj?ce z zainicjowania kontaktu. Podstaw? prawn? przetwarzania po zako?czeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przysz?o?ci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tre?? korespondencji mo?e podlega? archiwizacji i nie jeste?my w stanie jednoznacznie okre?li?, kiedy zostanie usuni?ta. Masz prawo do domagania si? przedstawienia historii korespondencji, jak? ze nami prowadzi?e? (je?eli podlega?a archiwizacji), jak równie? domaga? si? jej usuni?cia, chyba ?e jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrz?dny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie ?ledz?ce

Nasza strona , podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urz?dzeniu ko?cowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mog? by? odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies w?asne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre u?ywane przez nas cookies s? usuwane po zako?czeniu sesji przegl?darki internetowej, tzn. po jej zamkni?ciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies s? zachowywane na Twoim urz?dzeniu ko?cowym i umo?liwiaj? nam rozpoznanie Twojej przegl?darki przy kolejnym wej?ciu na stron? (trwa?e cookies).

Wi?cej szczegó?ów znajdziesz poni?ej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wy?wietlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzi?ki specjalnemu narz?dziu masz mo?liwo?? zarz?dzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mo?esz zmieni? ustawienia cookies z poziomu swojej przegl?darki albo w ogóle usun?? pliki cookies. Przegl?darki zarz?dzaj? ustawieniami cookies na ró?ne sposoby. W menu pomocniczym przegl?darki internetowej znajdziesz wyja?nienia dotycz?ce zmiany ustawie? cookies.

Pami?taj, ?e wy??czenie lub ograniczenie obs?ugi plików cookies mo?e powodowa? trudno?ci w korzystaniu z naszej strony, jak równie? z wielu innych stron internetowych, które stosuj? cookies.

Cookies w?asne. Cookies w?asne wykorzystuj? w celu zapewnienia prawid?owego dzia?ania strony, w szczególno?ci procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak wi?kszo?? wspó?czesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi??e si? z wykorzystywaniem plików cookies pochodz?cych od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zosta?o opisane poni?ej.

Google Analytics. Korzystamy z narz?dzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzia?ania w tym zakresie realizujemy, opieraj?c si? na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegaj?cym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje s? najcz??ciej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowan? przez nas anonimizacj? adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyj?tkowych przypadkach pe?ny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoj? przegl?dark? w ramach Google Analytics co do zasady nie jest ??czony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, ?e Google LLC posiada siedzib? w USA i wykorzystuje infrastruktur? techniczn? znajduj?c? si? w USA, przyst?pi? do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomi?dzy USA a Komisj? Europejsk? ta ostatnia stwierdzi?a odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsi?biorstw posiadaj?cych certyfikat Privacy Shield.

Mo?esz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotycz?cych korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak równie? przetwarzaniu tych danych przez Google, instaluj?c wtyczk? do przegl?darki znajduj?c? si? pod nast?puj?cym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Je?eli jeste? zainteresowany szczegó?ami zwi?zanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zach?cam do zapoznania si? z wyja?nieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawie? plików cookies dost?pnych z poziomu naszej strony mo?esz zadecydowa?, czy wyra?asz zgod? na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce ustawie? plików dla poszczególnych przegl?darek znajdziesz poni?ej.

  •  

Je?eli u?ywasz przegl?darki Google Chrome, to ustawienia dotycz?ce cookies mo?esz zmieni? tutaj.

  •  

Je?eli u?ywasz przegl?darki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotycz?ce cookies mo?esz zmieni? tutaj.

  •  

Je?eli u?ywasz przegl?darki Mozilla Firefox, to ustawienia dotycz?ce cookies mo?esz zmieni? tutaj.

  •  

Je?eli u?ywasz przegl?darki Opera, to ustawienia dotycz?ce cookies mo?esz zmieni? tutaj.

  •  

Je?eli u?ywasz przegl?darki Safari, to ustawienia dotycz?ce cookies mo?esz zmieni? tutaj.Narz?dzia spo?eczno?ciowe. Na naszej stronie u?ywane s? wtyczki i inne narz?dzia spo?eczno?ciowe udost?pniane przez serwisy spo?eczno?ciowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wy?wietlaj?c nasz? stron? internetow?, zawieraj?c? tak? wtyczk?, Twoja przegl?darka nawi??e bezpo?rednie po??czenie z serwerami administratorów serwisów spo?eczno?ciowych (us?ugodawców). Zawarto?? wtyczki jest przekazywana przez danego us?ugodawc? bezpo?rednio do Twojej przegl?darki i integrowana ze stron?. Dzi?ki tej integracji us?ugodawcy otrzymuj? informacj?, ?e Twoja przegl?darka wy?wietli?a nasz? stron?, nawet je?li nie posiadasz profilu u danego us?ugodawcy czy nie jeste? u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoj? przegl?dark? przesy?ana bezpo?rednio do serwera danego us?ugodawcy (niektóre serwery znajduj? si? w USA) i tam przechowywana.

Je?li zalogowa?e? si? do jednego z serwisów spo?eczno?ciowych, to us?ugodawca ten b?dzie móg? bezpo?rednio przyporz?dkowa? wizyt? na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie spo?eczno?ciowym.

Je?li u?yjesz danej wtyczki, np. kilkaj?c w przycisk „Lubi? to” lub „Udost?pnij”, to odpowiednia informacja zostanie równie? przes?ana bezpo?rednio na serwer danego us?ugodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostan? opublikowane w danym serwisie spo?eczno?ciowym i uka?? si? osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us?ugodawców, jak równie? mo?liwo?? kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mo?liwo?? dokonania ustawie? zapewniaj?cych ochron? Twojej prywatno?ci zosta?y opisane w polityce prywatno?ci poszczególnych us?ugodawców.

  •  

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

  •  

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

  •  

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

  •  

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Je?li nie chcesz, aby serwisy spo?eczno?ciowe przyporz?dkowywa?y dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpo?rednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizyt? na naszej stronie musisz si? wylogowa? z tego serwisu. Mo?esz równie? ca?kowicie uniemo?liwi? za?adowanie na stronie wtyczek stosuj?c odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegl?darki, np. blokowanie skryptów.

Wideo i audio. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotycz?ce us?ugi YouTube. Pliki cookies ?adowane s? dopiero przy odtwarzaniu wideo.. Je?eli nie godzisz si? na ich za?adowanie, powstrzymaj si? przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzaj?c wideo lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje, nawet je?li nie posiadasz profilu Google lub SoundCloud, lub nie jeste? akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoj? przegl?dark? przesy?ana bezpo?rednio do serwera danego us?ugodawcy (niektóre serwery znajduj? si? w USA) i tam przechowywana.

Je?li zalogowa?e? si? do serwisu Google, to us?ugodawca ten b?dzie móg? bezpo?rednio przyporz?dkowa? odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us?ugodawc?, jak równie? mo?liwo?? kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mo?liwo?? dokonania ustawie? zapewniaj?cych ochron? Twojej prywatno?ci zosta?y opisane w polityce prywatno?ci Google.

Je?li nie chcesz, aby Google przyporz?dkowywa? dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpo?rednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizyt? na mojej stronie musisz si? wylogowa? z tego serwisu. Mo?esz równie? ca?kowicie uniemo?liwi? za?adowanie na stronie wtyczek stosuj?c odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przegl?darki, np. blokowanie skryptów.

Zach?cam Ci? do zapoznania si? ze szczegó?ami polityki prywatno?ci Google (https://policies.google.com/privacy) oraz SoundCloud (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wi??e si? z przesy?aniem zapyta? do serwera, na którym przechowywana jest strona. Ka?de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmuj? m.in. Twój adres IP, dat? i czas serwera, informacje o przegl?darce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s? na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie s? kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj?cymi ze strony i nie s? wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowi? wy??cznie materia? pomocniczy s?u??cy do administrowania stron?, a ich zawarto?? nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa?nionymi do administrowania serwerem.2012 © Copyright www.wszystkookuchni.pl

[Regulamin] [Polityka Prywatności] [Reklama] [Kontakt] [O nas i Relacje Inwestorskie]
Wszelkie treści w serwisie są generowane przez użytkowników i właściciel portalu Wszystkookuchni.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Jeśli uważasz, ze dodane treści naruszają jakiekolwiek prawo (w tym prawa autorskie)